Information on Otakuthon 2013
   
Otakuthon

Previous/Future Events:
Otakuthon 2006  June 10-11, 2006
Otakuthon 2007  August 4-5, 2007
Otakuthon 2008  July 26-27, 2008
Otakuthon 2009  Jul 31 - Aug 2, 2009
Otakuthon 2010  August 13-15, 2010
Otakuthon 2011  August 12-14, 2011
Otakuthon 2012  August 3-5, 2012
Otakuthon 2013  August 16-18, 2013
Otakuthon 2014  August 22-24, 2014
Otakuthon 2015  August 7-9, 2015
Otakuthon 2016  August 5-7, 2016

Update Information for Otakuthon 2013